III Avalik pöördumine.

III Avalik pöördumine.

11.detsember 2022.a.

Avalik pöördumine EV valitsuse, EV peaministri, Riigikogu, Terviseameti, ministeeriumide, Eesti Haigekassa, Ravimiameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu ja õiguskantsleri poole.

7.12.2022.a. saatis tervise- ja tööminister ministeeriumidele kooskõlastamiseks Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale“ ja tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava“ muutmise eelnõu.
Kooskõlastamise tähtajaks on määratud 14.12.2022.

Uus määrus §2 (6) sätestab: “Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab õpilase immuniseerimisest tema seaduslikku esindajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt üks nädal enne plaanitavat immuniseerimist ning küsib temalt õpilase immuniseerimiseks nõusolekut. Seadusliku esindaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolekut või keeldumist säilitatakse koolitervishoiuteenuse osutaja juures. Seadusliku esindaja keeldumise korral võib koolitervishoiuteenuse osutaja hinnata õpilase kaalutlusvõimet ning võib kaalutlusvõimelise õpilase soovi korral teda immuniseerida hoolimata seadusliku esindaja keeldumisest.

Oleme kategooriliselt vastu nimetatud punkti lisamisega immuniseerimise korraldamise nõuetesse . Sõnastus tuleb muuta järgmiseks:
“Seadusliku esindaja keeldumise korral ei tohi koolitervisehoiuteenuse osutaja immuniseerida alaealist õpilast isegi juhul, kui õpilane seda ise soovib.”

Selgitus

Alaealise lapse tervis on liiga suur väärtus selleks, et sellega võiksid kergekäeliselt ümber käia asjasse mittepuutuvad kolmandad isikud. Alaealise lapse osas teevad tsiviliseeritud, demokraatlikus ühiskonnas olulisi otsuseid tema vanemad või eeskostja. Andes selle vastutuse riiklike institutsioonide või võõraste inimeste kätte, deklareeriksime sisuliselt ükskõiksust, hoolimatust, empaatiavõimetust oma laste suhtes.

Alaealiste laste eest vastutustundlik hoolitsemine kätkeb endas iseenesestmõistetavalt vastutust ka tema tervise eest. Ja seda seda saab teha üksnes lapsevanem (või eestkostja), kes on lapse isikupära, iseärasuste ja vajadustega kõige paremini kursis.

Ükski ametnik ei ole pädev otsustama selle üle, milline on vastutustundlik lähenemine lapse terviseküsimustele. Seda elementaarset tõsiasja ignoreerides liigume juba ohlikult lähedale totalitaristlikule Hiinale või Põhja-Koreale.

Samuti ei ole pädev terviseküsimustes adekvaatseid otsuseid tegema alaealine ise.
Niivõrd keerulistel teemadel nagu seda on vaktsineerimine, käivad maailma juhtivate epidemiolooogide, allergoloogide, infektsionistide, patoloogide, pediaatrite ja paljude muude tervisespetsialistide vahel tulised vaidlused. Maailma kõige enam tsiteeritud teadlased ei ole jõudnud veel üksmeelele selles, kui pikk ja milliseid kõrvaltoimeid sisaldav on vaktsineerimisriskide loetelu. On küll teada terve hulk vanakooli vaktsiinide kõrvaltoimeid, kuid eksperimentaalsete (nt Covid-19 vastaste mRNA) vaktsiinide osas on need lõpuni kaardistamata.
See aga tähendab omakorda, et mitte ühelgi kooliõel ei saa olla pädevust vaktsiinide ohutuse, kõrvaltoimete, eriti aga pikaaegsete riskide hindamisel. Jääb arusaamatuks, kuidas peaks ta sel juhul tagama õpilase piisava informeerituse?

Isegi juhul, kui kunagi peaksid turule tulema absoluutselt ohutud vaktsiinid, jääb mõistetamatuks, kuidas on jõudnud eelnõusse sõnastus, mille kohaselt võib alaealist last tema soovil vaktsineerida hoolimata seadusliku esindaja keeldumisest.


Oleme Eesti Vabariigi seadusandluses oma laste kaitseks sätestanud, et  
alaealine ei ole kaalutlusvõimeline, otsustamaks, milliseid terviseriske toovad kaasa tubakatooted;
alaealine ei ole kaalutlusvõimeline, otsustamaks, milliseid terviseriske toovad kaasa
alkoholitooted;
alaealine ei ole piisavalt vastutusvõimeline, et olla iseseisev autojuht;

alaealine ei ole enne 16. eluaastat piisavalt kaalutlusvõimeline, et astuda täiskasvanuga seksuaalvahekorda (noorema kui 16-aastase isikuga seksuaalvahekorda astumine on temast vähemalt 5 aastat vanema täiskasvanu jaoks kriminaalkorras karistatav);
inimene ei ole piisavalt vastutusvõimeline, et taotleda endale enne 21. eluaastat enesekaitse eesmärkidel relvaluba;

On arusaamatu, kuidas eelnõu koostanud Sotsiaalministeeriumi ametnikud sobitavad siia konteksti määruse, mille eelduseks on alaealise igakülgne pädevus mõistmaks füsioloogiat, bioloogiat, biokeemiat, immunoloogiat, toksikoloogiat, jne, lisaks alaealise igakügne kompetents vaktsiinide (sh mRNA vaktsiinide nanolipiidsüsteemide) toimemehhanismide osas? Kuidas on eelnõu algatajad plaaninud tagada, et alaealine laps omab sellistes valdkondades kompetentsi, mida ei oma tänaseks veel väga paljud tipp-spetsialistid?

Äärmiselt murettekitav on ka eelnõu algatamise ajastatus, mis langes kokku valitsuse poolt mõtlematult kokkuostetud vaktsiinikoguste ning aegumistähtaegade avalikustamise kuupäevaga (6.detsember 2022). Niivõrd lapsevaenuliku eelnõu koostamine ning selle kooskõlastusringile saatmine päev pärast halvaksminevate vaktsiinikoguste kokkulugemist jätab paratamatult mulje, et valitsuse ebakompetentsed, maksumaksja raha raiskavad otsused plaanitakse kinni maksta laste tervise hinnaga. Kas tõesti selleks, et mitte sattuda  süstimata jäänud vaktsiinikoguste pärast Euroopa Liidu ametnike silmis halba nimekirja, otsustati laste jaoks kasutegurit mitteomav, kuid samas endas suuri tervseriske kätkev kraam manustada laste organismi? Kuidas käib see kokku õigusriigi põhimõtetega, et valitsuse lühinägelike otsuste tõttu seatakse ohtu lapsed – meie kõige kallim vara, meie tulevik?

Erilist tähelepanu tõmbab kooliõdede ja immuniseerimiskava määruse Eelnõu paragrahv 1 punkt 2 , mis sätestab, et “Iga õpilast immuniseeriv tervishoiutöötaja peab veenduma, et tal on selleks kaalutlusvõimelise õpilase teadlik SUULINE nõusolek.”
Seega pole koolitervishoiuteenuse osutajal mitte mingit kohustust tõestada, et õpilane on oma nõusoleku andnud! Kui lubaksime seadusesse sisse kirjutada, et piisab õpilase SUULISEST nõusolekust ning kooliõe suulisest kinnitusest selle nõusoleku saamise kohta, looksime laste tervise osas täielikult kontrollimatu ning vastutustundetu olukorra, kus saaks võimalikuks kõikide allergikute, epileptikute, diabeetikute jms terviseprobleemidega laste väärkohtlemine ning nende elu ohtu seadmine. Teaduskirjandus on juba möödunud sajandil vahendanud hulgaliselt faktimaterjali selle kohta, et vaktsiinimürgid kumuleeruvad ajju, maksa, neerudesse, kilpnäärmesse  jms organitesse. See tähendab muuhulgas, et ilma kirurgilise sekkumiseta ei saa ka professionaalsed meditsiinitöötajad teha järeldusi konkreetse lapse tundlikkuse ning tema ajju juba kogunenud mürkide koguse kohta. Kuidas seda peaks pädevalt suutma hinnata kooliõde? Kui seda aga keegi hinnata ei suuda, on alati võimalus, et ka seni täiesti tervel  ja varasematest vaktsiinidest tüsistusteta pääsenud lapse jaoks võib olla just viimane vaktsiinisüst ülemääraseks tilgaks taluvusekarikas, misjärel avalduvad “ootamatud, seletamatud, millegagi seostamatud” tervisehädad.

Seaduseloojal tuleb end viia kurssi vaktsiinide tegelike ohuandmestikega ning mõista, et siinkohal ei räägi me süstekoha punetusest, vaid tüsistustest, mis on juba tänaseks lõppenud paljude laste jaoks ravimatute immuunsüsteemi haigustega, halvatuse, närvisüsteemi degeneratiivsete haiguste, autismi, afaasia, kurtuse jms-ga.
Eelnõus ei ole muuhulgas sõnagi selle kohta, kuidas on eelnõu algatajad kavatsenud korraldada vaktsiinitüsistuse saanud laste hooldamise, ravikulude katmise, perele hüvitiste maksmise jms.

Meie lapsevanematena, emade, isade ja vanavanematena ei saa sellise riski võtmist mingil juhul aktsepteerida.
Palume eelnõud sellisel kujul mitte vastu võtta.

MTÜ Mõttekoda Terve Laps – Terve Ühiskond
MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda
MTÜ Laste Tervise ja Heaolu Kaitseks
MTÜ Eesti Lastevanemate Liit

Pöördumise allkirjastamine

Olen nõus 2022. aasta 11. detsembri pöördumises tooduga ning allkirjastan selle. Olen nõus, et minu ees- ja perekonnanimi ning laste arv kuvatakse EV valitsusele, meediaväljaannetele ning valitsusasutustele edastatavas pöördumises allkirjastanute nimekirjas.

  Ees- ja perekonnanimi Email Laste arv Lastelaste arv

  Kui oled allkirjastanud, siis oma nime nägemiseks Pöördumisega liitunute lehel tuleb sul mõni hetk oodata ning teha lehel Refresh. PALUN ÄRA ALLKIRJASTA MITU KORDA!
  Ilma korrektsete andmeteta (nt ainult eesnimega) sisestused kustutatakse.
  Aitäh!

  Sinu e-maili aadressi me ei avalda.

  Lisa 1

  MTÜ Meedikud ja Teadlased poolt koostatud teaduskirjandusel põhinev arutelu.

  1. Kuidas saab alaealine laps teha teadliku otsuse enda vaktsineerimise suhtes, kui isegi erinevate riikide ravimiametite spetsialistid pole suutnud jõuda üksmeelele laste Covid-19 vaktsineerimise osas?

  Näiteks Taani peatas tänavu juulis alla 18-aastaste vaktsineerimise esimese doosiga. Samal ajal tegid USA-s FDA ja CDC aktiivset kampaaniat 6-kuu kuni 5-aastaste väikelaste vaktsineerimiseks kolme doosiga. Septembris 2022 peatas Taani terviseamet alla 50-aastaste tervete inimeste vaktsineerimise,[i] ent Eestis soovitatakse tänaseni vaktsineerida isegi lapsi.

  Kõnekaks näiteks Covid-19 vaktsiine puudutava teaduse kvaliteedi ja usaldusväärsuse kohta on uuring, mille põhjal FDA andis erakorralise kasutusloa väikelaste (sh 6-kuu vanuste imikute) vaktsineerimiseks kolme doosiga?[ii] Nimelt ignoreeris Pfizer 97% uuringu ajal toimunud haigestumistest, kusjuures risk haigestuda oli suurem vaktsineeritute hulgas. Arvesse võeti ainult 10 haigestumist (3 vaktsiini- ja 7 platseebogrupis), mis toimusid ülilühikeses ajaaknas pärast kolmandat doosi. Platseebogrupi põhjendamatu likvideerimisega kaotati võimalus jälgida vaktsiini efektiivsust ja vaktsiiniga seotud tervisehäireid 2 kuu möödumise järel. Selle kavalalt manipuleeritud ja statistiliselt olematu uuringu põhjal andis FDA heakskiidu Pfizeri vaktsiini kasutamiseks ligi 20 miljonil väikelapsel, ignoreerides fakti, et valdav enamus lastest on haiguse juba läbi põdenud ja omavad seega paremat immuunkaitset kui vaktsiinid suudavad pakkuda. Liiatigi pole laste tervise seisukohast viimase kolme aasta jooksul olnud hetkekski hädaolukorda, mis õigustaks erakorralist kasutusluba puudulikult uuritud vaktsiinidele.


  2. Kontrollgruppide kaotamisega võeti võimalus hinnata vaktsiinide kasu ja riski suhet

  Ainuke viis saada teada tegelik ohutusprofiil ning kasu ja riski suhe pikas perspektiivis, on topeltpimeda kontrollgrupiga tehtud uuring. Paraku kaotati platseebogrupid ennetähtaegselt ning sellega võeti võimalus hinnata vaktsiinide ohutust täiskasvanutel 6 kuu ja lastel juba 2 kuu möödumisel.

  3. Alarmeerivad ohusignaalid teadusuuringutest:

  • Tai prospektiivne uuring[iii], kus 301 lapsel vanuses 13-18-aastat 29%-l esines südame-veresoonkonna kõrvaltoimeid. 2,3%-l lastest tuvastati kas müoperikardiit, perikardiit või subkliinilise müokardiidi kahtlus.

   Miks oli Tai uuringus südame-veresoonkonna kõrvaltoimete ja müokardiidi sagedus sadu kordi kõrgem kui teistes uuringutes? Seni ainuke uuring, kus ei oodatud, kuni lapsed jõuavad haiglasse, vaid neid jälgiti ning neilt võeti proove nii enne kui peale vaktsineerimist.
  • Ajakirjas Nature avaldatud Iisraeli uuring[iv] 16-39-aastaste hulgas on esmaabikutsete arv ägeda koronaarsündroomi ja südameseiskumise tõttu kasvanud 25%, see oli seotud mRNA vaktsiinidega, mitte koroona põdemisega.
  • Florida Terviseameti poolt tellitud uuringu[v] kohaselt kasvas 28 päeva jooksul pärast mRNA vaktsiini saamist südameprobleemidega seotud surmade suhteline esinemissagedus 18-39-aastastel meestel 84%.
  • Pfizeri ja Moderna kliiniliste uuringuandmete analüüsis[vi] selgus, et uuringus osalejatel oli suurem risk saada tõsine kõrvaltoime kui sattuda Covid-19 tõttu haiglasse.
  • Teaduslikult on tõestatud, et Pfizeri mRNA vaktsiin vähendab sperma kvaliteeti. Ajakirjas Andrology 2022 aasta juunis avaldatud uuring[vii] on kurb näide kallutatud teadusest, kus uuringut läbi viinud teadlaste lõppjäreldus ei tugine uuringu andmetele. Teadlased väidavad, et kahjustus on lühiajaline, kuid kui andmetesse süüvida[viii], siis näeme, et taastub vaid sperma maht. Nii spermatosoidide kontsentratsioon, spermatosoidide liikuvus kui liikuvate spermatosoidide koguarv olid langustrendis.

  4. USA vaktsiinitüsistuste andmebaas VAERS

  VAERS-le on 16.09.22 seisuga tehtud üle 31 000 vaktsiinijärgse surma- ja üle 1,4 miljoni kõrvaltoime teate.[ix]  Ühendkuningriigi, Euroopa ja WHO andmebaasidest leiab samakurvad andmed. Ent terviseametkonnad ei näe ohusignaale. CDC ja FDA väitel pole enamik VAERS-le tehtud vaktsiinijärgsete surmade ja kõrvaltoimete teadetest seotud vaktsiinidega. Paraku on uuringud näidanud, et VAERS-i probleem on ala-, mitte ületeatamine, ehk et kõrvaltoimetest teatatakse vaid väike protsent (1-10%).[x] [xi] [xii] [xiii] VAERS-le teate tegemine võtab vilunud meedikul vähemalt pool tundi, tavainimesel palju kauem, kui ta sellega üldse hakkama saab. Enamik teateid ongi tehtud meedikute poolt.[xiv] Kuna valeteate esitamine on seaduse järgi kriminaalselt karistatav, võib nende reaalset hulka pidada marginaalseks.

  5. V-Safe andmebaas: üle 7% vaktsineeritutest vajas arstiabi

  VAERS’i ja teiste passiivsete ravimijärelvalve andmebaaside probleemiks on alateatamine. Aktiivseid ravimijärelvalve andmebaase, milles inimestelt kogutakse pärast vaktsiini saamist aktiivselt infot kõrvaltoimete kohta, on vaid vähestes riikides. Üheks näiteks on USA V-Safe’i andmebaas – rakendus, millega liitumine on vabatahtlik ja millesse inimesed sisestavad ise kõrvaltoimete infot.[xv] V-Safe loodi spetsiaalselt koroonavaktsiinide ohusignaalide tuvastamiseks. CDC lubas jagada avalikkusele õigeaegset ja läbipaistvat teavet vaktsiinide ohutuse kohta.[xvi]

  Ometigi ei pidanud CDC oma lubadust, ega avalikustanud V-Safe’i andmeid enne, kui need üle aasta kestnud kohtuprotsessi tulemusena kohtu korraldusel välja nõuti.[xvii] [xviii] [xix] Võime küsida, mida soovis CDC varjata? Selgus, et kõrvaltoimete sagedus on alarmeeriv. Tänaseks kohtu abil avalikustatud V-Safe’i ankeetandmed näitavad, et 7,7% vaktsineeritutest oli sunnitud pärast vaktsiini saamist pöörduma arsti poole abi järele (mis tähendas pöördumist EMO-sse, perearsti poole või hospitaliseerimist).[xx] Neljandik ei suutnud vahetult pärast vaktsiini saamist minna tööle, kooli või jätkata igapäevaste toimetustega.

  V-Safe protokollis on nimekiri 15 kõrvaltoime kohta, mis on erilise järelvalve all.[xxi] Nende hulka kuuluvad müokardiit/perikardiit, müokardi infarkt, anafülaksia, krambid, Guillain Barré sündroom, Kawasaki haigus, MIS-C, insult, transversaalne müeliit, surm, haigestumine COVID-19-sse jne. Kõige šokeerivam on see, et need üliolulised kõrvaltoimed on ankeedist välja jäetud ja seal on kogutud infot vaid kergete kõrvaltoimete kohta nagu nt külmavärinad, peavalu ja väsimus.

  Tõsisemaid kõrvaltoimeid on võimalik sisestada ainult vaba teksti vormis, mida CDC pole siiani nõustunud avalikustama. Seetõttu jätkub kohtuprotsess tänaseni, nõudes, et CDC on avaldaks ka vabas vormis sisestatud info. On kõnekas, et CDC otsustas jätta ankeedist välja isegi müokardiidi, mis on koroonavaktsiinide tuntud kõrvaltoime.

  V-Safe’i ankeetandmete põhjal on kõrvaltoimete esinemise sagedus u 40 korda kõrgem kui VAERS-s. Selle põhjal võib oletada, et VAERS-le on teatatud vaid 2,5% kõrvaltoimetest. Samas peab meeles pidama, et V-Safe’iga on liitunud vaid 10 miljonit inimest USA-s ning valim on seejuures pigem kallutatud vaktsiinide soosimise, mitte nende üle kaebamise suunas, sest V-safe’iga liituti peamiselt vaktsineerimise esimeste kuude jooksul, mil vaktsineeriti vabatahtlikult ja õhinaga.

  6. Üldsuremus e. kõikidest põhjustest põhjustatud suremus

  Kui toode on ohutu, peab üldsuremus olema samaväärne kontrollgrupiga. Kui toode vähendab surmasid, siis peab nende seas, kes toodet kasutasid, olema üldsuremus selle võrra väiksem, palju surmasid toode ära hoidis.

  Kliiniliste uuringute 6 kuu andmed näitasid, et koroonavaktsiinid ei vähenda üldsuremust. Pfizeri poolt FDA-le kasutusloa saamiseks esitatud avalduses (LK23)[xxii] on üldsuremus vaktsineeritute seas (21) oluliselt suurem võreldes platseebogrupiga (17).

  7. Ebausaldusväärsed ohutusuuringud

  USA senaator Ron Johnson korraldas 01.11.2021 Washingtonis istungi vaktsiinide ohutuse ja vaktsiinitüsistuste teemal.[xxiii],[xxiv],[xxv] Tunnistustest ilmnes, et vaktsiinitootjad ja USA terviseametkonnad on eiranud ja varjanud tõsiseid vaktsiinitüsistusi nii kliiniliste uuringute ajal kui ka pärast vaktsiinide turule lubamist.

  Üheks näiteks on 12-aastane tüdruk Maddie de Garay, kes sandistus Pfizeri kliinilises uuringus, veetis 2 kuud haiglas ning on tänaseks osaliselt halvatud, vajades ratastooli ja söötmisvoolikut. Tema 35-st kõrvaltoimest pole väljaande New England Journal of Medicine (NEJM) artiklis, mis kõnealust uuringut kajastas, mainitud ühtegi.[xxvi] Dr Robert Frenck, kes on artikli juhtautor, oli seejuures detailselt kursis tüdruku haiguslooga.[xxvii] [xxviii] Dokumentides, millega Pfizer taotles FDA-lt erakorralist kasutusluba, on tüdruku kõrvaltoimeks märgitud funktsionaalne alakõhu valu.

  Kuidas me saame soovitada toodet meie lastele, kui toote ohutusuuringu käigus kaotas pöördumatult üks osalejatest võime isesisvalt süüa ja liikuda?


  8. Vaktsiiniuuringutele kehtivad põhjendamatult leebed nõuded

  Me ei saa leida seda, mida me ei otsi. Kui me ei nõua tootjafirmadelt komplekse tootega tehtud prekliinilisi uuringuid, mis on vajalikud ohutusprofiili mõistmiseks ja selleks, et välistada võimalike koos- ja kõrvaltoimete esinemine, siis me riskime oma rahva tervisega.

  Täna on seadusandlus selline, et vaktsiinidelt ei nõuta koostoimete uuringuid teiste ravimite ja vaktsiinidega, farmakokineetilisi uuringuid kompleksse tootega, mis näitavad, mis vaktsiinist peale kehasse süstimist edasi saab – kuhu ta liigub, millised protsessid toimuvad, kuhu salvestatakse, kuidas ja millal väljutatakse.

  Biodistributsiooniuuringud komplekse tootega (mitte vaid üksikute ja uudsete koostisosadega), mis näitavad, kuhu toode oganismis liigub, on absoluutne alus, et hinnata toote potentsiaalset ohtlikkust või ohutust.

  Pfizeri FDA-le esitatud hindamisraportis[xxix] L19 selgub, et farmakokineetilised uuringuid (s.h. biodistributsioon) BNT162b2-ga pole teostatud ning üldiselt ei peeta neid vajalikuks toetamaks nakkushaiguste vaktsiinide väljatöötamist ja litsentseerimist (WHO, 2005; WHO, 2014).

  • Aastal 2018 ajakirjas ajakirjas Pharmaceutical Nanotechnology avaldatud uuringust[xxx] oli selge, et lipiidsed nanoosad läbivad hõlpsasti ajuverebarjääri.
  • Spikevax (Moderna Covid-19 vaktsiin) Euroopa Ravimiameti hindamisaruandes[xxxi]  on loomkatsete põhjal välja toodud, kuhu toote osad jõuavad 2h peale lihasesisest (IM) süstimist: kõigis uuritavates kudedes võis tuvastada mRNA madalat taset, samuti oli näha, et mRNA/LNP platvorm läbis ajuverebarjääri (2–4% plasmakontsentratsioonist). Selles uuringus ilmneb ka mRNA-1647 jaotus maksas, mis on kooskõlas kirjandusega, et maks on LNP-de tavaline sihtorgan.

   Maks kui sihtmärkorgan peaks kõigil meedikutel häirekellad helisema panema ja nõudma koostoimeuuringuid teiste ravimitega. Kui midagi mõjutab maksaensüümide funktsioone kas neid indutseerides või inhibeerides, siis see võib muuta samal ajal võetavate teiste ravimite plasmakontsentratsiooni, mis võib olla letaalse tagajärjega või lõppeda raskete koostoimest tingitud kahjustusega. Mitte ühelgi vaktsiinil ei nõuta koostoimete uuringuid teiste ravimite või vaktsiinidega.
  • Selle aasta (2022) veebruaris USA Toidu- ja Ravimiametilt kohtu abil välja nõutud Pfizeri salastatud dokumendi[xxxii] põhjal oli Pfizer teadlik, vaktsiin ei püsi õlavarres, vaid  on minutite jooksul jõudnud pea kõikidesse kudedesse, kusjuures kuhjuva efektiga on nanolipiidide jaotumine muuhulgas järgmistes oganites: neerupealised, luuüdi, silmad, maks, lümfisõlmed, munasarjad, eesnääre, põrn, munandid, kilpnääre ja emakas.

   Mitte keegi ei tea, mis tegelikult juhtub, kui nendes kudedes hakatakse ogavalku tootma.

   Kokkuvõtteks: LNP-d läbivad tõestatult ajuverebarjääri. Lisaks jõuavad üle keha pea kõikidesse oganitesse. Noorel, kes kaalub vaktsineerimist, tõstatub kindlasti küsimus, millised on võimalikud kõrvaltoimed nendes organites, kuhu toode jõuab ja Covid-19 vaktsiinide puhul – kui kaua ogavalku kehas toodetakse, samuti on oluline teada, millised on võimalikud koostoimed teiste ravimitega.

  [i]Vaccination against covid-19. Danish Health Authority. https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Vaccination-against-COVID-19

  [ii] https://www.youtube.com/watch?v=TsVypvgM5Iw

  [iii] Mansanguan, S.; Charunwatthana, P.; Piyaphanee, W.; Dechkhajorn, W.; Poolcharoen, A.; Mansanguan, C. Cardiovascular Manifestation of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Adolescents. Trop. Med. Infect. Dis. 2022, 7, 196. https://www.mdpi.com/2414-6366/7/8/196

  [iv] Sun, C.L.F., Jaffe, E. & Levi, R. Increased emergency cardiovascular events among under-40 population in Israel during vaccine rollout and third COVID-19 wave. Sci Rep 12, 6978 (2022). https://www.nature.com/articles/s41598-022-10928-z

  [v] Guidance for mRNA COVID-19 Vaccines, October 7, 2022, Florida Health. https://floridahealthcovid19.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221007-guidance-mrna-covid19-vaccines-doc.pdf

  [vi] Joseph Fraiman, Juan Erviti, Mark Jones, Sander Greenland, Patrick Whelan, Robert M. Kaplan, Peter Doshi, Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults, Vaccine, Volume 40, Issue 40, 2022, Pages 5798-5805, ISSN 0264-410 https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.08.036

  [vii] Gat, I, Kedem, A, Dviri, M, et al. Covid-19 vaccination BNT162b2 temporarily impairs semen concentration and total motile count among semen donors. Andrology. 2022; 10: 1016– 1022. https://doi.org/10.1111/andr.13209

  [viii] Kui kaua vähendab Pfizeri COVID-19 vaktsiin sperma kvaliteeti? 03.10.2022. Teadusuudis. https://teadusuudis.ee/artikkel/kui-kaua-vhendab-pfizeri-covid-19-vaktsiin-sperma-kvaliteeti

  [ix] https://openvaers.com/covid-data/

  [x] Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS) Grant Final Report, Grant ID: R18 HS 017045 https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

  [xi]Only One Percent of Vaccine Reactions Reported to VAERS. Published January 9, 2020 | Vaccination, Risk & Failure Reports. https://thevaccinereaction.org/2020/01/only-one-percent-of-vaccine-reactions-reported-to-vaers/

  [xii] Rapid response to: Varicella vaccination for healthcare workers. BMJ 2005; 330 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.330.7489.433 (Published 24 February 2005) Cite this as: BMJ 2005;330:433.  https://www.bmj.com/rapid-response/2011/10/30/adverse-reactions-varicella-vaccination-are-grossly-under-reported

  [xiii] Kessler DA. Introducing MEDWatch. A new approach to reporting medication and device adverse effects and product problems. JAMA. 1993;269(21):2765–2768.

  [xiv] McLachlan S, Dube K, Osman M, Chiketero PP. Analysis of COVID-19 vaccine death reports from the Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) Database Interim: Results and analysis. ResearchGate. In press 2022. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26987.26402

  [xv] V-safe After Vaccination Health Checker for COVID-19 Vaccine. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html

  [xvi] Vaccine Safety. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html

  [xvii] Civil Action No. 1:21-cv-1179 .Complaint For Declaratory And Injunctive Relief. Informed Consent Action Network, Plaintiff, againts Centers for Disease Control and Prevention and Health and Human Services. December 28, 2021. https://icandecide.org/wp-content/uploads/2021/12/001-COMPLAINT-24.pdf

  [xviii] Freedom of Information Act Request to Centers for Disease Control and Prevention. June 24, 2021. Siri, Glimstad https://icandecide.org/wp-content/uploads/2022/09/FOIA-requests.pdf

  [xix] Civil Action No. 1:22-cv-481-RP. Joint Status Report and Proposed Agreed Scheduling Order. Informed Consent Action Network, Plaintiff, againts Centers for Disease Control and Prevention and Health and Human Services. August 22, 2022. https://icandecide.org/wp-content/uploads/2022/09/019-Agreed-Scheduling-Order.pdf

  [xx] V-Safe. Informed Consent Action Network. https://icandecide.org/article/v-safe/

  [xxi] V-safe active surveillance for COVID-19 vaccine safety. V-safe protocol: Jan 28, 2021, version 2. https://icandecide.org/wp-content/uploads/2022/10/Earlier-V-safe-Protocol-v2-012821.pdf#page=58

  [xxii] Summary Basis for Regulatory Action  BioNTech Manufacturing GmbH. 11/8/2021. https://www.fda.gov/media/151733/download?fbclid=IwAR3n-bcLVnAluiU-319MM_W0V2BnuYEzV7b4rKJtzKC6A-GlDSOCjw8KmKY

  [xxiii] https://www.ronjohnson.senate.gov/2021/10/media-advisory-sen-johnson-holds-expert-panel-on-federal-vaccine-mandates-and-vaccine-injuries

  [xxiv] https://rumble.com/vr9ezx-vaktsiinide-tsistused-sundvaktsineerimine.html

  [xxv] https://rumble.com/vokrf7-sen.-johnson-expert-panel-on-federal-vaccine-mandates.html

  [xxvi] Frenck R, Klein N, Kitchin N et al Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents. July 15, 2021 N Engl J Med 2021; 385:239-250 DOI: 10.1056/NEJMoa2107456 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456

  [xxvii] FDA Buries Data on Seriously Injured Child in Pfizer’s Covid-19 Clinical Trial. Aaron Siri, Oct 23, 2021.  https://aaronsiri.substack.com/p/fda-buries-data-on-seriously-injured

  [xxviii] Kirjavahetus Stephanie de Garay ja Avindra Nath MD vahel 2021 a. mais.

  https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/10/Dr-Nath-email_highlighted_Redacted.pdf

  [xxix] FDA-le Pfizeri poolt esitatud kasutusloa saamise avaldus LK 23. https://www.fda.gov/media/151733/download?fbclid=IwAR0AyYrgetcTr73GZIhSTYr9FWf3f5JfMe7xMDhrr0b4sjhCO4tvreVsLXg

  [xxx] Shankar R, Joshi M, Pathak K. Lipid Nanoparticles: A Novel Approach for Brain Targeting. Pharm Nanotechnol. 2018;6(2):81-93. doi: 10.2174/2211738506666180611100416. PMID: 29886842

  [xxxi] COVID-19 Vaccine Moderna Assessment report. LK 47. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_et.pdf

  [xxxii] FOIA päring 2021-4379 LK 55-56. . Re: FDA FOIA Request 2021-4379; Judicial Watch, Inc. v. U.S. Department of Health and, Human Services, 21-cv-2418. https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2022/03/JW-v-HHS-prod-3-02418.pdf

  Pöördumise allkirjastamine

  Olen nõus 2022.aasta 11. detsembri pöördumises tooduga ning allkirjastan selle. Olen nõus, et minu täielik nimi (ees- ja perekonnanimi) ning laste arv kuvatakse EV valitsusele, meediaväljaannetele ning valitsusasutustele edastatavas pöördumises allkirjastanute nimekirjas. 

   Ees- ja perekonnanimi Email Laste arv Lastelaste arv


   OLULINE MÄRKUS!

   Kui oled allkirjastanud, siis oma nime nägemiseks Pöördumise allkirjastanute lehel tuleb sul mõni hetk oodata ning teha lehel Refresh. PALUN ÄRA ALLKIRJASTA MITU KORDA!
   Ilma korrektsete andmeteta (nt ainult eesnimega) sisestused kustutatakse.
   Aitäh!

   Sinu e-maili aadressi me ei avalda.